top of page

CULTUURBESCHOUWING

WETTELIJK KADER

In het decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (18/01/02) stelt de Vlaamse overheid dat ze geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen bepaalt voor (o.a.) cultuurbeschouwing. Scholen bepalen zelf de leerdoelen voor levensbeschouwelijke vakken, waaronder cultuurbeschouwing en moeten het overzicht van deze leerdoelen niet laten goedkeuren door de Vlaamse regering. 

De codex Onderwijs schrijft sinds 2018 voor dat de onderwijsinspectie over de leerplannen en over de uitvoering van de leerplannen cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie jaarlijks dient te rapporteren aan het Vlaams Parlement. In dat kader publiceren wij het leerplan Cultuurbeschouwing op onze website.

VISIE OP CULTUURBESCHOUWING BIJ LAB

Het LAB-leerplan voor cultuurbeschouwing is gebaseerd op onderstaande visie:

LAB is een school waar leerlingen gestimuleerd worden om actief te werken aan de vijf kernwaarden: Passie & verwondering, vertrouwen, grensverleggend, jezelf zijn en teamwork. 

 

Als kinderen zich durven laten verwonderen en op sleeptouw nemen door hun passie, zullen ze sneller geneigd zijn om hun grenzen te verleggen. Een belangrijke voorwaarde daarbij, is dat ze erop durven vertrouwen dat ze in staat ze om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen. Met de hulp van hun coaches en medeleerlingen slagen ze er zo in zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. 

 

Het vak Cultuurbeschouwing biedt bij uitstek mogelijkheden om leerlingen te stimuleren om te groeien in de vijf bovenstaande waarden. LAB biedt cultuurbeschouwing aan al haar leerlingen aan, van het eerste tot en met het zesde jaar. Naast de opvolging van de individuele evolutie op het vlak van de LAB-waarden, ligt de focus binnen het vak Cultuurbeschouwing op het ontwikkelen van de wil om zich te laten verwonderen, van het stellen van kritische vragen en van het nadenken over maatschappelijk en persoonlijk relevante leervragen. 

Deze visie vertaalt zich in vier grote onderdelen: persoonlijke ontwikkeling, vergelijkende studie van verschillende levensbeschouwingen, het actualiseren van historische gebeurtenissen en leren filosoferen.

Je kan het volledige leerplan cultuurbeschouwing hier downloaden.

bottom of page